A GDN Magyarország Ingatlanhálózat adatvédelmi tájékoztatója:

  1. Adatkezelő és a kezelt adatok: Megbízott adatkezelőként a következők szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz: név, születési név, cím /magyarországi tartózkodási hely, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, azonosító okmány típusa és száma, adószám, megbízási szerződések, meghatalmazás, megtekintési nyilatkozat. Haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat esetén továbbá: telefonszám, email cím. Megbízási szerződések és vételi ajánlat esetén továbbá: személyi szám, kiemelt közszereplők és tényleges tulajdonosok esetén a törvényben előírt adatok, sz.ig. másolata, lakcímkártya címet tartalmazó oldala. Megbízási szerződések esetén továbbá: ingatlanra vonatkozó adatok. Vételi ajánlat esetén továbbá: vélemény (számszerű és/vagy szöveges adat). Az adatok tárolásának helye az adatfeldolgozó GDN Magyarország Ingatlanhálózat Kft. szervere. A kezelt adatok megőrzési ideje az Sztv. 169. § (1) szerinti 8 év.
  2. Adatfeldolgozók: A GDN Magyarország Ingatlanhálózat Kft. (1115 Budapest, Kovászna u. 8.; +36 1 612 5309; adatvedelem@gdn-ingatlan.hu; www.gdn-ingatlan.hu/adatvedelem) mint adatfeldolgozó az informatikai rendszer szolgáltatója. Az Ön adatait a Megbízott cég és adatfeldolgozói, valamint az ellenőrzést végző felügyeleti szervek ismerhetik meg. Az adatokat kizárólag az arra felhatalmazott személyek ismerhetik meg, akik a GDPR előírásainak megfelelően végzik munkájukat.
  3. Az adatkezelés célja és jogalapja: Meghatalmazás és Haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat esetén: az adatkezelés szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b.). Megbízási szerződés és Vételi ajánlat esetén: az adatkezelés jogalapja a 2017.évi LIII. törvény (Pmt.), illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges, célja jogi kötelezettség és a szerződés teljesítése. Megtekintési nyilatkozat és Kulcs átvételi elismervény esetén: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b.), illetve ennek igazolása.

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Önt a következő jogok illetik meg az adatkezelésekkel kapcsolatban:

 4.1.  Hozzáférés: Tájékoztatást kérhet, hogy a Megbízott kezeli-e személyes adatait. Ha a Megbízott kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) a személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok; (iv) az adatok címzettjei vagy azok kategóriái; (v) az adattárolás időtartama vagy meghatározásának szempontjai; (vi) az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai; (vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósághoz fordulás joga.

 4.2.  Helyesbítés: Ön jogosult kérni, hogy Megbízott helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. Az adatok valóságtartalmáról Megbízott meg kell győződjön.

 4.3.  Törlés: Megbízott törli az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, b) a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából, c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, illetőleg, e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Megbízott törli az adatait, ha a) nincs szüksége az adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, b) nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre, c) a személyes adatait jogellenesen kezelte.

 4.4.  Korlátozás: Az adatkezelés korlátozása esetén adatait a Megbízott a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha a) vitatja az adatok pontosságát, b) az adatkezelés jogellenes, de a személyes adatok törlését ellenzi, c) a Megbízottnak az adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez az adatokat igényli vagy d) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról Megbízott tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 4.5.  Tiltakozás: Ön tiltakozhat adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen. Ekkor a Megbízott az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 4.6.  Hordozhatóság: Ön jogosult arra, hogy adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíttassa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik. A jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 4.7.  Visszavonás: Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon visszavonja, ahogy azt előzőleg megadta. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

5. Jogsértés esetén tehető lépések:
Amennyiben jogsértést észlelt az adatkezelés során, lépjen kapcsolatba az adatokat kezelő Megbízottal annak elérhetőségein! Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (+36 1 391 1400; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.) vagy bírósághoz is fordulhat.

 

1.)   Hirdetésfigyelők

2.)   Kapcsolatfelvételi ürlap

3.)   Hírlevél

4.)   Toborzás

 

 

A legnépszerűbb böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.